Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorgstructuur

 

Oog voor elk kind

We kijken wat leerlingen aan ondersteuning nodig hebben en stemmen dit af met ons onderwijssysteem, zowel pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig).

Elk kind in beeld

In ons leerlingvolgsysteem staan de gegevens van de leerlingen, hun toetsresultaten en verslaglegging  van gesprekken met ouders. Via het ouderportaal kunnen ouders een deel van die gegevens inzien.

Onderwijs dat een kind nodig heeft

We volgen de vorderingen van de kinderen nauwkeurig en leggen ze vast in het leerlingvolgsysteem. Met deze gegevens richten we het onderwijs zo in dat we de onderwijsbehoeften van elk kind kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Zo krijgt elk kind het onderwijs dat het nodig heeft. We bespreken regelmatig de resultaten binnen het team en met de ouders en het kind. 

Doelgericht werken en toetsen

Onze school gebruikt de methode onafhankelijke toetsen van Boom om de kinderen te toetsen op de vakgebieden rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Deze toetsen nemen we twee keer per jaar af, in november en in april. Daarnaast volgen we per vakgebied de aangeboden leerstof, zodat de leerkracht een beeld krijgt of de gestelde doelen zijn behaald. Om een goed beeld te krijgen van het functioneren op sociaal emotioneel gebied werken wij met de vragenlijsten van Kindbegrip.

Zorg voor het jonge kind

We houden de ontwikkeling van onze kleuters goed in de gaten. Ook zij worden meegenomen in het cyclische proces. Wij gebruiken de leerlijnen Jonge Kind van Parnassys om de ontwikkeling van onze kleuters goed te volgen.

De IB-er weet alles over zorg op school

Onze intern begeleider weet alles over zorg op school, bijvoorbeeld over hoe we omgaan met dyslexie, ADHD, leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, kinderen die al verder zijn dan de rest van hun groep, maar ook over hoe we de ontwikkelingen van onze leerlingen volgen.

Extra aanbod en uitdaging voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Naast kinderen die extra instructie nodig hebben, zijn er ook kinderen die een extra uitdagend aanbod nodig hebben. Ons team kan met die verschillen omgaan en werken vanuit de behoefte van de leerlingen. Onze meer- en hoogbegaafdheidsspecialist ondersteunt de leerkrachten in het aanbieden van een passend en uitdagend aanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Schoolondersteuningsprofiel  

In het samenwerkingsverband passend onderwijs is de Basisondersteuning vastgesteld.  Daarin beschrijft de school de vorm van de ondersteuning op het gebied van onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden. Deze beschrijving is de leidraad bij inschrijving van kinderen en procedures in de school.
U leest het in ons School Ondersteunings Profiel.