Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsaanbod

 

Leerstofjaarklassensysteem

Onze school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem; de leerstof wordt over 8 jaren verdeeld en voor elk leerjaar is er een groep.

 

 

 

Leren van en met elkaar

Kinderen leren van de interactie met de leerkracht én met de interactie met elkaar. De instructies zijn kort, gedifferentieerd en worden gegeven volgend de principes van EDI (expliciete directe instructie) waardoor er tijd is voor zelfstandig werken en kinderen zelf actief met de leerstof bezig zijn. Door het inzetten van samenwerkopdrachten helpen de kinderen elkaar door bijvoorbeeld elkaar iets uit te leggen of elkaar te overhoren.

 

 

 

 

Aanpassen aan niveau en mogelijkheden

We kijken goed naar wat bij een leerling past en naar wat er nodig is. Vanaf groep 5 benutten we dit door groepsdoorbrekend te werken. De kinderen krijgen dan bijvoorbeeld instructie in een andere klas bij een andere leerkracht. Vanaf groep 2 bieden we leerlingen die dat aankunnen de mogelijkheid om te versnellen. Het kind gaat daardoor uiteindelijk sneller naar groep 4. In groep 7 krijgt een leerling soms een lesprogramma op maat, zodat het na groep 7 naar het voortgezet onderwijs kan.

 

 

 

 

Begrijpen wat je leert en waarom

Door kinderen mee te laten denken over het leerproces motiveren we hen en leren we hen verantwoordelijkheid voor de taken. Het motiveert kinderen als ze begrijpen wat ze leren en waarom ze iets leren.  

 

 

 

 

Verschillende leerstijlen

Kinderen verschillen onderling en hebben eigen voorkeuren in het leerproces. Waar de één graag een schema ziet, wil een ander graag luisteren of iets doen. We zetten daarom in op meervoudige intelligentie. Door middel van thematisch werken hopen wij alle leerstijlen zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen binnen school.

 

 

 

 

Verschillende manieren van knap zijn

De theorie van meervoudige intelligentie is gebaseerd op 8 manieren van knap zijn. Ieder mens heeft een unieke mix van 2 of 3 intelligenties die sterker ontwikkeld zijn. We gebruiken de sterke punten actief in de ontwikkeling. Het kan kinderen ook helpen om iets lastigs onder de knie te krijgen, omdat we een aanpak kiezen die aansluit bij de persoonlijke sterke punten.

 

 

 

 

Onderwijs met meerwaarde

We leren kinderen meer dan alleen feiten. Ze verwerven ook vaardigheden die ze nodig hebben, zoals een effectieve werkhouding, zelfvertrouwen, het opkomen voor de eigen mening en het kunnen onderscheiden van feiten en meningen.
We leren de kinderen de algemeen aanvaarde waarden en normen en zich respectvol te gedragen. We besteden aandacht aan actief burgerschap door de kinderen te leren om respectvol om te gaan met verschillende opvattingen van mensen en hen de hoofdlijnen uit te leggen van geestelijke stromingen in de Nederlandse multiculturele samenleving.