Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

OPA:

Oplossingsgerichte pestaanpak.

Oplossingsgerichte pestaanpak:

Aanleiding   tot het onderzoek op school aangaande pestgedrag

De directeur, i.b-er of leerkracht  meldt, dat er pestgedrag op school voorkomt. Dit  leidt tot een verslechterd sociaal emotioneel schoolklimaat.

Besloten wordt om ons te concentreren op een drietal terreinen:

1.     Het pestgedrag, dat op dit moment absoluut moet worden aangepakt aan de hand van meldingen van ouders, onderwijzend personeel en  leerlingen.

2.     Een inventarisatie –per groep- van “pesten in onze klas”. Tevens wordt hierin meegenomen, wat de leerkracht reeds heeft ondernomen om tot een oplossing te komen.

3.     De relatie ouders- kind- school aangaande  de drie beschreven cases.

Het  proces:

 

We maken gebruik van het  Deming Wheel, waarin we het herstelproces via een cyclische weg  beleven en desnoods na de eerste evaluatie kunnen herhalen.

De diagnose:

In bepaalde groepen komt  pestgedrag voor , zowel in fysiek- als in psychisch opzicht. Dit beïnvloedt de sfeer en de leerresultaten in hoge mate.

De oriëntatie:

We willen niet een oplossing, die puur curatief is, maar de leerlingen moeten zich bewust worden van  de kwalijke aspecten van het pestgedrag. Tevens wordt de  mening van de ouders van de gepeste leerlingen meegenomen om een indruk te krijgen van de impact die het pesten op de slachtoffers heeft.

De planning:

1.     De groepsleerkrachten beschrijven  het pestgedrag in hun klas en geven tevens aan wat tot nu toe is ondernomen om tot verbetering in  de situatie te komen.

2.     Via de Oplossingsgerichte Pest  Aanpak (OPA)  wordt  getracht te werken aan bewustwording rond het pesten in de groep, de pesters , de meelopers en de vertrouwelingen. Ook ouders worden in dit geheel betrokken.

3.     Na afloop  van de OPA zal in de evaluatie de nadruk worden gelegd op een zodanige verbetering van het schoolklimaat, dat we van een curatief herstelproces kunnen streven naar een preventieve aanpak.

Tevens zullen aanbevelingen worden gedaan aan het team hoe te komen tot een klimaat, dat verbondenheid kweekt op school:

  Structuur en opzet van de   Oplossingsgerichte Pest  Aanpak 

Inhoudelijk:

Er  komt pestgedrag voor. Dit tast de sfeer in de groepen ernstig  aan.

Via een ” No  Blame stappenplan “zal worden getracht het pestgedrag structureel aan te pakken en het groepsklimaat in genoemde klassen te verbeteren. Ouders, leerlingen en groepsleerkrachten, alsmede de directeuren worden in deze aanpak betrokken.

Fasering  :

1.      Gesprek met het schoolteam rond het stappenplan.   

2.     Gesprek met gepeste  leerlingen uit desbetreffende groepen. (onafhankelijk van elkaar).

3.     Gesprek met ouders/ verzorgers. Uitleg stappenplan                    

4.     Reacties na uitleg probleem. Gesprek met kinderen.                  

5.      Ideeën voor een oplossing.                                                                

6.       Individuele gesprekken met   betrokkenen en slachtoffers         

7.     Evaluatie met leerkrachten                                                                

8.     Bijeenkomst met het team: Sociaal – emotioneel klimaat         

 

Stroomdiagram: Alternatief proces: Pesten is;
Systematisch psychische en/of fysiek mishandelen. Dit is bij een persoon die niet gelijk is aan de ander. Op sociaal niveau maar ook op machtsniveau en plaats in de groep. 

Plagen is;
Incidenten waarbij een gelijke machtsverhouding is. En zijn sociaal even sterk. Er is geen winnaar of verliezer. Degene die geplaagd wordt kan zich zelf verdedigen.